Każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie, prosimy więc nie traktować tego artykułu ani jako porady podatkowej, ani prawnej. W każdej z sytuacji, warto skorzystać z Krajowej Informacji Skarbowej: http://www.kis.gov.pl/kontakt/dane-teleadresowe


Cytat ze strony Ministerstwa Finansów:


Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.


Link: https://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu/darowizny/-/asset_publisher/j25S/content/darowizny-na-dzialalnosc-pozytku-publicznegoZatem, po kolei - aby móc wpłatę odliczyć, należy:


1) Upewnić się, że beneficjentem zbiórki jest organizacja, a nie:

a) osoba fizyczna,
b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,


PolakPotrafi.pl nie jest beneficjentem zbiórki - beneficjentem zbiórki jest Twórca Kampanii! W razie wątpliwości, należy skontaktować się z tą osobą!


2) Upewnić się, że cel mieści się  w "sferze zadań publicznych" - art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. 


Wśród takich zadań są m.in.:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;,
1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) działalność charytatywna;


Całość ustawy i listę zadań publicznych znajdziecie Państwo tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030960873


3) Upewnić się, że można odliczyć darowiznę, tzn:

a) nie została ona zwrócona w jakiejkolwiek formie (nieudany projekt),

b) nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów,

c) nie została ona odliczona od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Jeśli beneficjentem zbiórki jest organizacja, jeśli cel zbiórki mieści się w sferze zadań publicznych oraz upewniliście się, że darowiznę można odliczyć (nie została zwrócona lub zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, czy odliczona od przychodu), to żeby odliczyć darowiznę, należy:1) posiadać potwierdzenie przelewu z konta - ze swojego Banku lub inny dowód wpłaty (zachować dokument bankowy lub zapisać w PDF na komputerze pobrane potwierdzenie)

2) posiadać potwierdzenie wysłane z systemu płatności monetivo.com - potwierdzające przyjęcie wpłaty i przekazanie jej do Fundacji Polak Pomaga (zachować mail i zapisać w PDF na komputerze)

3) posiadać potwierdzenie emailowe wysłane z PolakPotrafi.pl - potwierdzające wpłatę na konkretny cel (zachować mail i zapisać w PDF na komputerze). Polecamy dodatkowo zrobić print screen (zrzut ekranu) kampanii na PolakPotrafi.pl, gdzie są wymienieni wspierający, aby było widoczne wsparcie - również należy taki zrzut ekranu zachować; 

4) zrobić zrzut ekranu i zachować informację o projektodawcy - beneficjencie środków

5) pamiętać, że można maksymalnie odliczyć 6% dochodu darczyńcy


Kończąc, polecamy ponownie zapoznanie się z tym artykułem:

https://www.finanse.mf.gov.pl/pit/ulgi/odliczenia-od-dochodu/darowizny/-/asset_publisher/j25S/content/darowizny-na-dzialalnosc-pozytku-publicznego


Przypominamy, że każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie, prosimy więc nie traktować tego artykułu ani jako porady podatkowej, ani prawnej. W każdej z sytuacji, warto skorzystać z Krajowej Informacji Skarbowej: http://www.kis.gov.pl/kontakt/dane-teleadresowe